Käyttäjäehdot

Voimassa helmikuusta 2016 alkaen

Tervetuloa kymppipaiva.fi nettisivustoon. Sen omistaa Pisarameri Oy. Sivuston käyttö edellyttää teidän hyväksyvän alla esitetyt ehdot (”käyttöehdot”). Hakeutumalla sivustoon ja käyttämällä sen sisältöä tai siinä tarjottuja palveluja vahvistatte lukeneenne, ymmärtävänne ja hyväksyvänne käyttöehdot. Käyttöehtoihin voi silloin tällöin tulla muutoksia, joten on syytä aika ajoin katsoa, ovatko ne muuttuneet. Kun käytätte sivustoa tällaisten muutosten jälkeen, osoitatte siten hyväksyvänne käyttöajankohtana voimassa olevat käyttöehdot.

1. Soveltamisala

Tämän nettisivuston tarjoaa Pisarameri Oy (myöhempänä kymppipaiva.fi) . Kaikki tällä sivustolla oleva ohjelmisto ja sisältö, kuten teksti, kuvat ovat kymppipaiva.fi, sen lisenssinantajien tai sisällöntoimittajien omaa. Kymppipaiva.fi antaa teille luvan perehtyä sivustossa tarjottavaan sisältöön ja käyttää sitä vieraillessanne sivustossa. Muussa tapauksessa ei tämän sivuston eikä minkään muunkaan kymppipaiva.fi  tai Pisarameren omistaman, operoiman, lisenssinvaraisen tai hallinnoiman nettisivuston aineistoa ei saa kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, siirtää toiseen järjestelmään, asettaa esille verkossa, lähettää eikä levittää millään tavalla, paitsi milloin nämä käyttöehdot sen nimenomaan sallivat.

2. Yksityisyyspolitiikka

Kaikki meille antamanne tiedot tallennetaan ja niitä käytetään kymppipaiva.fi nettisivuilla olevan tilaajaehtojen mukaisesti. Osoittaessanne hyväksyvänne nämä ehdot osoitatte samalla ymmärtäneenne ja hyväksyvänne tietojen keruun, käytön ja luovutuskäytännön, kuten tilaajaehdoissa on selvitetty.

3. Vastuuvapautuslauseke

Sivusto ja sivustossa oleva aineisto tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ilman minkäänlaisia takuita tämän sivuston suhteen. Kymppipaiva.fi sanoutuu irti sovellettavan lain mukaan suurimpaan sallittuun rajaan asti kaikista takuista mukaan, mutta ei niihin rajoittuen. Kymppipaiva.fi ei anna mitään takuuta eikä esitä mitään väitteitä tässä sivustossa olevan aineiston käytöstä tai sen käytön seuraamuksista koskien aineiston paikkansapitävyyttä, täsmällisyyttä, luotettavuutta, täydellisyyttä tai muuta sellaista.

Kymppipaiva.fi ei anna mitään takuita eikä esitä mitään väitteitä, siitä, (a) ettei sivuston kautta annetuissa tiedoissa olisi virheitä, aukkoja, katkoja, vikoja, toimintaviiveitä tai teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä; (b) että sivusto olisi käytettävissä tiettynä ajankohtana tai tietyssä paikassa; (c) että sivustossa olevat viat tai virheet korjattaisiin; tai (d) että sivuston sisältö olisi vapaa viruksista tai muista haitallisista komponenteista. Kaikkiin tässä sivustossa oleviin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman eri tiedonantoa, ja kymppipaiva:fi kieltäytyy kaikesta vastuusta tällaisten muutosten osalta.

4. Vastuun rajoitus

Kymppipäivä.fi ei ole vastuussa teille eikä millekään kolmansille osapuolille minkäänlaisista vahingoista mukaan luettuina, mutta ei niihin rajoittuen, kaikki välittömät, erityiset, välilliset, rankaisuun liittyvät tai seuraamusvahingot, jotka aiheutuvat sivustosta tai liittyvät siihen, mukaan luettuina tässä sivustossa olevan aineiston käyttö tai kykenemättömyys käyttää sitä, siinäkin tapauksessa, että kymppipaiva:fi tai osakkuusyhtiölle tai jommankumman valtuutetulle edustajalle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kymppipaivä.fi kokonaiskorvausvastuu teidän suhteenne kaikista vahingoista, menetyksistä, kanteen perusteina esitetyistä seikoista, olipa kysymyksessä sopimus, tuottamus (mukaan luettuna, mutta ei pelkästään, laiminlyönti) tai muu, ei saa missään tapauksessa ylittää kymppipaiva:fi:lle sivuston käytöstä maksettua (jos maksettu) summaa.

5. Korvaus

Jos te käytätte sivustoa liiketoiminnassanne tai kaupallisessa yrityksessänne, te sitoudutte korvaamaan ja maksamaan jatkuvia korvauksia meille kaikista tai mistä tahansa vastuuvelvollisuuksista tai vahingoista, joita on syntynyt tai syntyy sopimusten puitteissa, tuottamuksesta tai muulla tavoin kolmansien osapuolten suhteen seurauksena siitä, että olette käyttänyt tai käytätte tätä sivustoa.

6. Muutokset ja muunnokset

Kymppipaiva.fi voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa muuttaa, muuntaa, korjata ja/tai poistaa minkä tahansa näiden käyttöehtojen osion joko kokonaisuudessaan tai osittain. Käyttöehtoihin tehdyt muutokset astuvat voimaan heti, kun ne pannaan esille nettisivustoon. Nettisivuston käyttämisen tällaisen tiedonannon jälkeen katsotaan merkitsevän sitä, että käyttäjä hyväksyy kyseiset muutokset, muunnokset tai korjaukset. Kymppipaiva.fi voi milloin tahansa tehdä tuotteisiinsa tai palveluihinsa muutoksia.

Kymppipaiva.fi voi milloin tahansa lakkauttaa, muuttaa, keskeyttää väliaikaisesti tai lopettaa minkä tahansa sivustonsa aspektin mukaan lukien mitkä tahansa sivuston toiminnalliset ominaisuudet. Kymppipaiva.fi voi myös asettaa rajoituksia tietyille toiminnoille ja palveluille taikka rajoittaa pääsyä koko sivustoon tai joihinkin sen osiin ilman eri tiedonantoa tai korvausvelvollisuutta.

7. Ulkopuoliset palveluntarjoajat ja nettisivustot sekä ulkoiset linkit sivustoon

Auttaakseen sivuston käyttäjiä kymppipaiva.fi voi tässä nettisivustossa antaa linkkejä tai muun pääsyn muiden toimijoiden operoimiin nettisivustoihin tai maksunkäsittelytoimintoihin. Hyödyntäessänne näitä sivuston linkkejä poistutte kymppipaiva.fi nettisivustosta. Kymppipaiva.ri ei myönnä minkäänlaista takuuta omaan sivustoonsa linkitetyistä sivustoista eikä niissä annetuista tiedoista eikä mistään niissä kuvatuista tuotteista tai palveluista, eikä se millään tavalla edusta tai tue niitä. Kymppipaiva.fi sanoutuu irti kaikesta korvausvelvollisuudesta koskien käyntejänne tällaisissa linkitetyissä nettisivustoissa.

Jos haluatte liittyä tähän sivustoon, voitte tehdä sen ainoastaan sivustolla ja hyväksymällä siihen liittyvät ohjeet.

Kun luotte linkin nettisivustoon, teidän katsotaan hyväksyneen seuraavat ehdot: ette poista, vääristele tai muulla tavalla muuta minkään sivulla olevan tekstin, kuvauksen, kuvan tai sisällön kokoa tai ulkonäköä, tekijänoikeusmerkkiä tai muuta immateriaaliomaisuutta; ette luo kehystä tai mitään muutakaan selain- tai reunusympäristöä tämän nettisivuston ympärille ettekä toisinna tai kuvasta mitään tämän nettisivuston sisältöä: ette millään tavalla väitä, esitä tai anna ymmärtää, että kymppipaiva.fi  tukee muita tuotteita tai palveluita ilman erillistä sopimusta. Ette esitä vääristeltyä tietoa suhteestanne kymppipaiva.fi sivustoon ettekä välitä muutakaan virheellistä, harhaanjohtavaa tai halventavaa tietoa, sen tuotteista tai sen yhteistyökumppaneista, työntekijöistä tai asiakkaista.

Ette luo linkkiä tästä nettisivustosta mihinkään muuhun digitaaliseen kohteeseen, jonka sisältö on mautonta, pornografista, loukkaavaa tai kiistanalaista, loukkaa jonkun muun henkilön immateriaali- tai muita oikeuksia, tai ei muuten täytä kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten vaatimuksia; poistatte viipymättä kymppipaiva.fi sivuston sitä pyytäessä kaikki linkit tähän nettisivustoon ja teette ne toimimattomiksi.

Kymppipaiva.fi pidättää nimenomaisesti oikeuden peruuttaa tässä osiossa myönnetyn oikeuden näitä ehtoja rikottaessa tai jonkin muun toimenpiteen vuoksi, jonka kymppipäivä.fi katsoo omasta mielestään voivan vahingoittaa sen toimintaa jollakin tavalla, taikka ryhtyä sopiviksi katsomiinsa toimiin mukaan luettuina, ja rajoituksitta, tähän nettisivustoon johtavien linkkien toimimattomiksi tekeminen ja esto sekä asianmukaisten laillisten korvausten haku. Teidän on korvattava kymppipäivä.fi:lle täysimääräisesti kaikki menetykset tai vahingot, jotka on kärsinyt jonkin tässä osiossa mainitun ehdon rikkomisen seurauksena, ja kaikki menetykset, vahingot tai vaateet, jotka aiheutuvat linkistänne tähän sivustoon tai liittyvät kyseiseen linkkiin. Kymppipaiva.fi ei anna mitään takuuta tai takeita siitä, että jokin tietty linkki tähän nettisivustoon on toiminnallinen, eikä ota mitään vastuuta siitä, että tällainen linkki antaa pääsyn sivustoon.

8. Tavaramerkki- ja tekijänoikeustietoa

Sivuston kaikki sisällön tekijänoikeudet kuuluvat Pisarameri Oy:lle. Kaikki muut brändinimet, tuotenimet tai tavaramerkit kuuluvat niiden kunkin haltijalle.

9. Paikalliset lait

Tätä nettisivustoa operoidaan kymppipaivan.fi  tai jonkin ulkopuolisen yrityksen toimipaikasta tai niiden kautta. Kymppipaiva.fi ei väitä, että sivustossa annetut tiedot tai siinä mainitut tuotteet olisivat soveliaita tai tarjolla käytettäväksi muissa maissa. Sivuston käyttäminen maissa, joissa sivuston sisältö voi olla lainvastaista, on kielletty. Jos hakeudutte sivustoon muista maista, olette vastuussa kaikkien soveltuvien paikallisten lakien noudattamisesta. Sivuston käyttöä ei myöskään valtuuteta minkään tuomiovallan alueella, joka ei hyväksy tämän sopimuksen kaikkien lausekkeiden lainvoimaisuutta, mukaan luettuina ja rajoituksitta tämä kappale sekä edellä olevat takuuta koskevat vastuuvapaus- ja korvausvelvollisuuden poissulkemislausekkeet. Kymppipaiva.fi ei väitä, että sivustossa mainitut materiaalit olisivat soveliaita tai tarjolla käytettäväksi jonkin tietyn tuomiovallan alueella. Käyttö tämän lausekkeen tai jonkin tämän sopimuksen lausekkeen vastaisesti tapahtuu omalla vastuullanne, ja jos jokin tämän sopimuksen osa on pätemätön tai jos sitä ei voida valvoa sovellettavan lain puitteissa, katsotaan että pätemättömän tai ei valvottavissa olevan lausekkeen korvaa pätevä ja valvottavissa oleva lauseke, joka lähinnä vastaa alkuperäislausekkeen tarkoitusta, ja sopimuksen jäljellä olevaa osaa sovelletaan tällaiseen käyttöön.

10. Yleiset ehdot

Nämä käyttöehdot, yksityisyyspolitiikka ja mahdolliset kauppaehdot muodostavat teidän ja kymppipaiva.fi välisen, tämän nettisivuston katselua ja käyttöä koskevan koko sopimuksen. Mikään tähän sopimukseen tehty muutos ei ole voimassa muutoin kuin kymppipaiva.fi suorittamana. Väitetyn luopumisen jonkin sopimusrikkeen mukaisesta vaateesta ei katsota merkitsevän, että tällaisista vaateista luovutaan vastaisuudessakin. Tämän sopimuksen painettu versio tai mikä tahansa kymppipaiva.fi taholta sähköisesti lähetetty tiedonanto kelpaa oikeudellisiin tai hallinnollisiin toimenpiteisiin, jotka perustuvat tai liittyvät tähän sopimukseen tai tämän sivuston käyttöönne, samassa määrin ja samoilla ehdoilla kuin muutkin liiketoiminnalliset asiakirjat ja pöytäkirjat, jotka kymppipaiva.fi on alunperin laatinut ja taltioinut painetussa muodossa.